Laatst gewijzigd: 26-08-2020
Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 80102883

Artikel 1 – Toepassingen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle klanten of gebruikers die één of
  meerdere diensten afnemen bij SPIXO.
 2. Op deze gehele overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassingen op alle aanbiedingen en is
  toegankelijk via de website van SPIXO.

Artikel 2 – Verplichtingen

 1. SPIXO levert een gehele garantie dat het geleverde product beantwoordt aan de
  gemelde specificaties binnen het aanbod.
 2. SPIXO behoudt zich niet het recht om, zonder toestemming, iets aan te passen
  aan het geleverde product/dienst van de afnemer.
 3. SPIXO is verplicht om de bestelde diensten door de afnemer zo netjes en goed
  mogelijk te leveren.

Artikel 3 – Betalingen

 1. De betalingstermijn van een factuur is normaliter 14-dagen tenzij schriftelijk anders is
  overeengekomen.
 2. SPIXO stuurt de factuur, 14-dagen na verloop van de dienst, op naar de afnemer.
  De afnemer heeft ruim de tijd om de factuur te voldoen.
 3. SPIXO behoudt zich het recht om de dienst stop te zetten zodra de afnemers niet
  betaald binnen de betaalperiode en de factuur is verstreken.
 4. Facturen worden direct na bestelling aangemaakt en dient betaald te worden alvorens
  SPIXO de dienst activeert.
 5. SPIXO behoudt het recht betalingen te kunnen opvragen bij de klant. Dit gebeurd
  met transactiereferenties of screenshots.
 6. SPIXO mag, mits de klant toestemming geeft door middel van een betaalprofiel, als
  de betaalmethode PayPal is, automatisch geld afschrijven door middel van automatische
  incasso.
 7. Bij verkochte diensten waar externe licenties aan te pas komen, zal de klant hier met
  vertrouwen mee om moeten gaan. Het doorsturen noch doorverkopen van deze licenties zal
  resulteren in een schadevergoeding inclusief de kosten die gemaakt zijn bij het verbruik van
  de diensten of aanschaffen van licentie.
 8. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk
  is overeengekomen.
 9. Indien de betalingstermijn, vermeld op de factuur, overgeschreven is, wordt een
  herinnering gestuurd naar de klant. Mocht na deze herinnering niet betaald worden, sturen wij er nogmaals één.
  Na 3 herinneringen rekenen wij € 25,- administratiekosten door. Blijft betaling dan uit mogen wij een
  incassobureau inschakelen met alle kosten voor afnemer / koper.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid

 1. Indien er een klacht is, en deze door SPIXO als genoeg gegrond worden
  bevonden, zal SPIXO een volledig naar haar keuze regeling treffen, met dien
  verstande dat de aansprakelijkheid van SPIXO steeds beperkt is tot ten hoogste het
  factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van SPIXO voor enige
  andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende
  schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade
  of schade wegens gederfde winst.
 2. SPIXO is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet
  of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
 3. U vrijwaart SPIXO voor claims van derden die verband houden met uw gebruik van
  diensten en/of licenties van SPIXO en/of derden.
 4. U verklaart dat uw gebruik van de dienstverlening van SPIXO geen inbreuk maakt
  op rechten van derden of rechtsregels en niet in strijd is met de Nederlandse wet.
 5. SPIXO is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen
  worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
  5.1 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke
  omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen.
  Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet,
  storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in
  oor door derden geleverde technologie, werkstakingen, overheidsmaatregelen,
  vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van
  SPIXO alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in
  hulpmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 6. SPIXO is niet aansprakelijk voor backups die mislukt zijn of niet werkend zijn.

Artikel 5 – Back-ups

 1. SPIXO maakt onregelmatig back-ups van lopende diensten, SPIXO is immers
  niet gehouden back-ups te maken van de diensten.

Artikel 6 – Prijzen

 1. SPIXO is gerechtigd om de prijzen van haar diensten ieder moment aan te passen.
  Deze veranderingen in de prijs zullen voor de huidige producten en diensten ingaan bij de
  eerstvolgende betalingscyclus van dit product.
 2. Zodra SPIXO de prijzen wijzigt, zal deze prijs meteen gelden in haar webshop(s).
 3. Typefouten in prijzen zijn onder voorbehoud en hier kunnen geen rechten worden aan
  ontleend.
 4. Alle prijzen op de webshop(s) zijn aangegeven in Euro’s en exclusief 21% BTW-tarief

Artikel 7 – Overmatig gebruik

 1. Bij overmatig en roekeloos gebruik van de diensten van SPIXO is SPIXO
  gerechtigd om of de diensten te beperken, een extra factuur te sturen voor het teveel
  gebruikte deel van de dienst, waarvan SPIXO zelf de prijs mag bepalen.
 2. SPIXO mag bij het overmatig gebruik van de dienst(en) de dienst(en) meteen
  stopzetten zonder enige herroeping of aankondiging.

Artikel 8 – Levering

 1. Indien u niet tevreden bent met de geleverde dienst en u binnen de wettelijke bedenktijd
  een aanvraag voor terugboeking doet, zullen wij deze aanvraag binnen 3 werkdagen
  verwerken.
 2. Een terugboeking zal, mits expliciet anders gecommuniceerd door leidinggevend
  personeel, geschieden door de vergoeding toe te voegen aan uw saldo bij SPIXO.

Artikel 9 – Overeenkomst

 1. Er komt een overeenkomst tot stand tussen SPIXO en de afnemer nadat de
  afnemer een eerste betaling heeft gedaan bij SPIXO . Afnemer kan ook worden
  verwoord als klant.
 2. SPIXO behoudt zich het recht voor, om zonder opgave van redenen, bestellingen
  of opdrachten niet te accepteren.
 3. SPIXO behoudt zich het recht diensten op ieder gewenst moment te schrappen en
  geen vergoeding te geven.
 4. Bij het aangaan van deze overeenkomst verklaart de afnemer zich in staat om volgens de
  wet te mogen handelen, 18 jaar of ouder te zijn of toestemming te hebben van
  ouders/verzorgers. SPIXO gaat hier ten allen tijden van uit.
 5. SPIXO behoudt zich het recht deze voorwaarden op elk gewenst moment aan te
  passen.